Rostlinná výroba

 V osevním postupu mají nejvyšší zastoupení obiloviny se specifikací na potravinářskou a krmnou pšenici a krmné obilí (oves, tritikále).

Z olejnin se specifikací na řepku. 

Jako pomocnou výrobu se naše společnost zaměřuje na produkci lisovaného sena a slámy vysoké kvality.

V osevním postupu zároveň nezapomínáme na krmné plodiny pěstované na orné půdě jetel luční a kukuřice na siláž.
Rozsah těchto plodin je dán potřebou živočišné výroby.

Zajištění prací v rostlinné výrobě – veškeré práce zajišťujeme vlastními mechanizačními prostředky, včetně hnojení organickými hnojivy.

V oblasti hnojení využíváme chlévské mrvy, kejdy a minerálního hnojení.

Nedílnou součástí rostlinné výroby je i ošetřování luk a pastvin.

K půdě se chováme jako k výrobnímu prostředku šetrně a ohleduplně, snažíme se chovat jako správný hospodář.